Veel zorg wordt vergoed vanuit de verzekering; voor mijn type hulp is dat vanuit de gegeneraliseerde basis ggz. Hoe dat werkt lees je hieronder. (NB let op, per 1-1-2022 zijn de regels veranderd. Lees daar hieronder meer over). Sommige mensen willen het juist niet via de verzekering, bijv. om hun privacy extra te waarborgen. Als je wilt dat nergens iets komt te staan over jouw problemen, dan is het misschien raadzaam om  me als coach te raadplegen, want in die rol heb ik geen verplichting om te rapporteren aan de huisarts, verzekeraar of bijvoorbeeld de meebetalende werkgever/onderwijsinstelling. Je dient dan wel zelf de rekening te betalen.

Dit zijn mijn tarieven per 2022:

  • coaching: 98,50 ex btw per zitting van 45 minuten
  • therapie:  105,00 euro per zitting van 45 minuten, geen btw-verplichting

Therapie, dus psychologische consulten, kan je vaak vergoed krijgen via je zorgverzekering. Dat scheelt behoorlijk in de kosten en dan gelden de tarieven zoals die zijn afgesproken met jouw verzekeraar. Alleen is het niet altijd bij voorbaat duidelijk óf je het vergoed krijgt, en zo ja, hoeveel dan precies wel (en niet). Ik ga proberen dit zo goed mogelijk uit te leggen.

Wel of geen verzekerde zorg?

Om te weten of je in aanmerking komt voor vergoeding door de verzekeraar, is het belangrijk om te weten of  jouw probleem/diagnose valt onder verzekerde zorg. Dat is het geval als er sprake is van een psychische stoornis (volgens de DSM-5) en wordt vaak vastgesteld met behulp van de huisarts. Wanneer er sprake is van een psychische stoornis, dan kun je behandeld worden in de basis-ggz. Je hebt dan een verwijzing nodig van een arts, bijvoorbeeld de huisarts. Dit is een vereiste van de verzekeraar en dat moet dus voorafgaand aan het eerste gesprek geregeld zijn.

Behandeling in de basis-ggz als onderdeel van het zorgprestatiemodel

Verzekerde zorg is een wereld apart, met regels van de zorgverzekeraars, het CVZ, de NZA en het ministerie. De volgende informatie maakt gebruik van informatie van de websites van de vereniging van GZ-psychologen NVGZP: http://www.nvgzp.nl/basis-ggz-in-hoofdlijnen/ en de NZA.

Tot en met 2021 werkten we in de basis-ggz met verschillende zorgtrajecten/prestaties, waarbij je aan het einde van de behandeling in een keer de gehele serie gesprekken betaalde (via de verzekeraar). Het langste traject in de basis-ggz was daarbij gebaseerd op 750 minuten directe en indirecte tijd (zegge  12 sessies). Sinds januari 2022 is dit veranderd en wordt de zorg die je krijgt per consult berekend. Nog steeds geldt echter dat lang(er) doorbehandelen in de basis-ggz niet bedoeling is en er alleen passend gebruik mag worden gemaakt van dit type zorg. Mocht blijken dat er meer zorg nodig is dan binnen de grenzen van de basis-ggz kan, dan kan een verwijzing naar een behandelaar in de gespecialiseerde GGZ worden overwogen. Let op: basis-ggz zorg valt onder de basisverzekering, maar wordt eerst verrekend met uw eigen risico.

Voor nog meer informatie hierover zie https://lvvp.info/voor-clienten/wat-de-generalistische-basis-ggz/tarieven/ en https://lvvp.info/nieuwsbrief/hoeveel-gesprekken-mag-2022-declareren-gb-ggz/  en  https://www.zorgprestatiemodel.nl/.

Gecontracteerde verzekeraars

Ik heb bij mijn beste weten met alle verzekeraars een contract in 2022. Het is altijd je eigen eindverantwoordelijkheid om na te gaan of de gesprekken die je met mij voert ook door jouw verzekeraar / bij jouw specifieke polis vergoed worden. In principe geldt: als er een contract is, dan wordt de behandeling volledig vergoed en dan lopen de betalingen via de verzekeraar. Wel dien je altijd het wettelijk verplichte eigen risico eerst zelf te betalen van 385,- (in 2022).

Zo nee: niet-verzekerde zorg

Soms is er wèl sprake van een stoornis op de DSM-5, maar wordt de bijbehorende behandeling toch niet vergoed door de verzekeraar. Dat is bijvoorbeeld het geval bij een rouwstoornis, identiteitsstoornis of aanpassingsstoornis. In dat geval kan ik je helpen vanuit mijn hoedanigheid als psycholoog. Je dient dan zelf de rekening te voldoen. Verschillende verzekeraars vergoeden deze zorg wel vanuit de aanvullende verzekering. Het heet dan OVP. Er is geen verwijsbrief van de huisarts nodig. Deze dienst is vrijgesteld van btw.

Als er sprake is van mentale klachten die niet ernstig genoeg zijn om van een DSM-5-stoornis te spreken, dan kom je niet in aanmerking voor vergoeding vanuit de verzekering. Je probleem wordt niet beschouwd als een bedreiging voor de gezondheid en wordt door externen bekeken als iets dat meer thuishoort binnen de coaching dan de psychologie. Je hebt dan twee mogelijkheden: 1) ik zie je vanuit mijn hoedanigheid als coach en je betaalt de rekening zelf – al dan niet met financiële tegemoetkoming, kijk voor ideeën onderaan de pagina, of 2) je gaat terug naar de huisarts en bedenkt met hem/haar een alternatief.

Vind ook informatie over de bekosting via beroepsvereniging LVVP: https://lvvp.info/voor-clienten/wordt-mijn-behandeling-vergoed/volwassenen/

Alternatieve bekostigingswijzen

Er zijn een aantal alternatieve manieren om de kosten te drukken van gesprekken die niet vergoed worden:

  • Via de werkgever of belanghebbende: werkgevers, onderwijsinstellingen en/of bijvoorbeeld je ouders zijn vaak bereid om (een deel van) de rekening te betalen;
  • Via de belasting: coaching is in een groot aantal gevallen van de belasting aftrekbaar. Dat hangt af van het doel dat beoogd wordt met de coaching. Het kan lonen hier navraag naar te doen bij je belastingadviseur of de belastingdienst;
  • Via de overheid of gemeente: bij een laag inkomen is er soms bijzondere bijstand mogelijk vanuit de gemeente (www.amsterdam.nl). Voor minima is er ook de zorgtoeslag (www.zorgtoeslag.nl). Als je hoge zorgkosten hebt kom je misschien in aanmerking voor compensatie vanuit de overheid.

Tarief bij verhindering en afwezigheid

Als je verhindert bent, dien je minimaal 36 uur van tevoren op werkdagen de afspraak af te zeggen. Gebeurt dat niet, dan wordt de geannuleerde afspraak, ongeacht de reden, 60,00 in rekening gebracht. Ik heb deze tijd immers voor je gereserveerd. Als je niet verschijnt op een afspraak of te laat af zegt, dan wordt die afspraak niet vergoed door de zorgverzekering.