Toegankelijke, professionele zorg voor een redelijke prijs

Goede zorg moet toegankelijk zijn, daar geloof ik in! Ik vind het daarom belangrijk dat mensen met psychische problemen gemakkelijk toegang hebben tot een psycholoog of coach. Dat uit zich in de manier waarop je contact met me op kunt nemen, in de manier waarop ik met je praat (als mens, niet als diagnose of nummer) en dat uit zich dus ook in mijn tarieven. Die probeer ik redelijk te houden.

Ik geloof ook in anonimiteit en vertrouwelijkheid. Als je wilt dat nergens iets komt te staan over jouw problemen, dan is het misschien het beste me als coach te raadplegen. Want in die rol heb ik geen verplichting om te rapporteren aan de huisarts, verzekeraar of bijvoorbeeld de meebetalende werkgever/onderwijsinstelling.

Dit zijn mijn tarieven per 2020:

  • coaching: 95,00 ex btw per zitting van 45 minuten
  • therapie:  99,50 euro per zitting van 45 minuten, geen btw-verplichting

Therapie, dus psychologische consulten, kan je vaak ook (deels) vergoed krijgen via je zorgverzekering. Dat scheelt natuurlijk nogal in de kosten, dus dat is super! Alleen is het niet altijd bij voorbaat duidelijk óf je het vergoed krijgt, en zo ja, hoeveel dan precies wel (en niet). Ik ga proberen dit zo goed mogelijk uit te leggen. Je mag me altijd bellen als er vragen open blijven staan.

Wel of geen verzekerde zorg?

Om te weten of je in aanmerking komt voor vergoeding door de verzekeraar, is het belangrijk om te weten of  jouw probleem/diagnose valt onder verzekerde zorg, dat is het geval als er sprake is van een psychische stoornis. Verder vergoeden verzekeraars de behandeling van sommige problemen of stoornissen niet meer, denk bijv. aan werk- of studie-gerelateerde problemen, rouw en ook relatieproblemen. Het is natuurlijk moeilijk om dat zelf vooraf te bepalen. Hierbij wil ik je uiteraard graag helpen, je mag me altijd bellen op 06-57227644. Je kunt ook navraag doen bij je verzekeraar of de huisarts. Wanneer er sprake is van een psychische stoornis, dan kun je behandeld worden in de basis-ggz. Je hebt hiervoor geen verwijzing meer nodig van bijvoorbeeld de huisarts. Maar let op: de zorgverzekeraar kan in de polisvoorwaarden mogelijk nog wel om een verwijzer vragen. Vraag dit van te voren na bij je verzekeraar.

Behandeling in de basis-ggz: kort – middel – intensief

Verzekerde zorg is een wereld apart, met regels van de zorgverzekeraars, het CVZ, de NZA en het ministerie. Hierbij zal ik proberen dat zo goed mogelijk uit te leggen, op basis van informatie van de websites van de vereniging van GZ-psychologen NVGZP: http://www.nvgzp.nl/basis-ggz-in-hoofdlijnen/ en de NZA.

In de basis-ggz wordt gewerkt met zogenoemde ‘prestaties’. Dit zijn ‘zorgpakketten’ waaruit je de benodigde zorg vergoed krijgt. Er zijn vier prestaties in de basis-ggz: kort – middel – intensief – chronisch. Welk zorgproduct bij jou aan de orde is, dat weten we in regel aan het einde van ons eerste gesprek, nadat de diagnose helder is. We maken dan een keuze m.b.t. welke stoornis behandeld gaat worden en welk product daarbij past.

De prestatie ‘kort’ mag je aanbieden bij een lichte DSM-5-stoornis, het product ‘middel’ bied je aan bij matig ernstige problematiek en het product ‘intensief’ bij een ernstige problematiek. Het verschil tussen de producten ‘kort’, ‘middel’ en intensief’ is de duur van de behandeling. Zo staat voor het product ‘kort’ ca. 300 minuten, voor ‘middel’ ca. 500 minuten en voor ‘intensief’  ca. 750 minuten. Dit is de gemiddelde behandeltijd voor het betreffende product. Voor individuele patiënt kan de behandeling dus wat korter of langer duren. Een behandeling duurt in regel tussen de 5 en 11 gesprekken. De verzekeraar heeft voor prestatie een maximumtarief gesteld, dus als psycholoog krijg je niet meer betaald bij meer gesprekken (‘minuten’) dan voornoemd. Mocht blijken dat er meer zorg nodig is (dan binnen de grenzen van de basis-ggz kan), dan kan een verwijzing naar een behandelaar in de gespecialiseerde GGZ worden overwogen. Let op: basis-ggz zorg valt onder de basisverzekering, maar wordt eerst verrekend met uw eigen risico.

Soms volgt er na afronding van een behandeling een andere behandeling, bijv. voor een andere diagnose. Als dat aan de orde is, dan is opnieuw een verwijzing van de huisarts nodig. Er geldt geen wettelijke beperking van het aantal behandelingen dat een patiënt in één jaar kan krijgen, mits er telkens sprake is van verwijzing en mits je verzekeraar geen beperkingen heeft opgelegd. Maar let op (!) verzekeraars kunnen in hun inkoopcontracten beperkingen opleggen aan het aantal producten dat een zorgaanbieder bij een patiënt per jaar kan declareren. Of eisen dat een patiënt, als die een nieuwe behandeling nodig heeft, die behandeling moet krijgen van een andere behandelaar. Mocht dit aan de orde komen is het altijd zaak de specifieke contract- en polisvoorwaarden van de afzonderlijke verzekeraar na te gaan.

De prestatie ‘Onvolledig Behandeltraject’ wordt in rekening gebracht als de behandeling vroegtijdig (binnen 120 minuten) door jou als cliënt wordt afgebroken, of als binnen 2 gesprekken blijkt dat je behandeld moet worden in de specialistische GGZ of als er geen verzekerde DSM-5-stoornis vastgesteld kan worden. De kosten hiervan liggen vast via de verzekeraar en zijn € 219,53 in 2020.

Gecontracteerde verzekeraars

Ik heb bij mijn beste weten met alle verzekeraars een contract in 2019 en 2020. Het is altijd je eigen eindverantwoordelijkheid om na te gaan of de gesprekken die je met mij voert ook door jouw verzekeraar / bij jouw specifieke polis vergoed worden. In principe geldt: als er een contract is, dan wordt de behandeling volledig vergoed en dan lopen de betalingen via de verzekeraar. Wel dien je altijd het wettelijk verplichte eigen risico eerst zelf te betalen van 385,- (in 2020).

 

Zo nee: niet-verzekerde zorg

Soms is er wèl sprake van een stoornis op de DSM-5, maar wordt de bijbehorende behandeling toch niet vergoed door de verzekeraar. Dat is bijvoorbeeld het geval bij een rouwstoornis, identiteitsstoornis of aanpassingsstoornis. In dat geval kan ik je helpen vanuit mijn hoedanigheid als psycholoog. Je dient dan zelf de rekening te voldoen. Verschillende verzekeraars vergoeden deze zorg wel vanuit de aanvullende verzekering. Het heet dan OVP. Er is geen verwijsbrief van de huisarts nodig. Deze dienst is vrijgesteld van btw.

Als er sprake is van mentale klachten die niet ernstig genoeg zijn om van een DSM-5-stoornis te spreken, dan kom je niet in aanmerking voor vergoeding vanuit de verzekering. Je probleem wordt niet beschouwd als een bedreiging voor de gezondheid en wordt door externen bekeken als iets dat meer thuishoort binnen de coaching dan de psychologie. Je hebt dan twee mogelijkheden: 1) ik zie je vanuit mijn hoedanigheid als coach en je betaalt de rekening zelf – al dan niet met financiële tegemoetkoming, kijk voor ideeën onderaan de pagina, of 2) je gaat terug naar de huisarts en bedenkt met hem/haar een alternatief.

Alternatieve bekostigingswijzen

Er zijn een aantal alternatieve manieren om de kosten te drukken van gesprekken die niet vergoed worden:

  • Via de werkgever of belanghebbende: werkgevers, onderwijsinstellingen en/of bijvoorbeeld je ouders zijn vaak bereid om (een deel van) de rekening te betalen;
  • Via de belasting: coaching is in een groot aantal gevallen van de belasting aftrekbaar. Dat hangt af van het doel dat beoogd wordt met de coaching. Het kan lonen hier navraag naar te doen bij je belastingadviseur of de belastingdienst;
  • Via de overheid of gemeente: bij een laag inkomen is er soms bijzondere bijstand mogelijk vanuit de gemeente (www.amsterdam.nl). Voor minima is er ook de zorgtoeslag (www.zorgtoeslag.nl). Als je hoge zorgkosten hebt kom je misschien in aanmerking voor compensatie vanuit de overheid.

Tarief bij verhindering en afwezigheid

Als je verhindert bent, dien je minimaal 36 uur van tevoren op werkdagen de afspraak af te zeggen. Gebeurt dat niet, dan wordt de geannuleerde afspraak, ongeacht de reden, 55,00 in rekening gebracht. Ik heb deze tijd immers voor je gereserveerd. Als je niet verschijnt op een afspraak of te laat af zegt, dan wordt die afspraak niet vergoed door de zorgverzekering.