Als GZ-psycholoog ben ik werkzaam in wat ze de ‘gegeneraliseerde basis ggz’ noemen. Het gaat dan om relatief kortdurende trajecten die bij verwijzing van de huisarts in regel worden vergoed door de zorgverzekeraar. Soms worden de kosten niet door de verzekeraar vergoed, ook dan ben je welkom, maar dien je de rekening wel zelf te betalen. Een overzicht van de mogelijkheden.

Vergoeding via de verzekering

De hulp die ik als GZ-psycholoog vanuit de basis-ggz bied, wordt in regel vergoed door via zorgverzekering, bijv. als er sprake is van een angststoornis, depressie of PTSS, maar niet alles wordt vergoed (zie hieronder). Check daarom altijd zelf of jouw behandeling wel vergoed wordt, voordat je voor verrassingen komt te staan. Vind meer informatie over de bekostiging via beroepsvereniging LVVP: https://lvvp.info/voor-clienten/wordt-mijn-behandeling-vergoed/volwassenen/. In het huidige ‘zorgprestatiemodel’ betaalt de verzekeraar de rekening per activiteit/sessie. Het precieze bedrag hangt af van de duur en inhoud van de sessie èn van het contract dat ik met jouw verzekeraar heb. In regel plan ik voor een intake-/diagnostiekgesprek 60 minuten en voor de behandelgesprekken daarna 45 minuten. (Mocht een gesprek > 15 min. uitlopen, dan reken ik een consult van 60 minuten.)  Elke verzekeraar betaalt mij een vast % van het landelijke door de NZA vastgestelde tarief per activiteit. Ter indicatie; de NZA heeft het maximumtarief van een behandelconsult van 45 minuten vastgelegd op €128,40 en dat van een intakegesprek van 60 minuten op €173,40. Het % dat de verzekeraar betaalt, verschilt per verzekeraar; bij Zilveren Kruis is dat bijvoorbeeld 92,7%. Je kunt bij de verzekeraar opvragen wat dit is.

Gecontracteerde verzekeraars

Ik heb bij mijn beste weten met alle verzekeraars een contract in 2023 en 2024. Het is altijd je eigen eindverantwoordelijkheid om na te gaan of de gesprekken die je met mij voert ook door jouw verzekeraar / bij jouw specifieke polis vergoed worden. In principe geldt: als er een contract is, dan wordt de behandeling volledig vergoed en dan lopen de betalingen via de verzekeraar. Wel dien je altijd het wettelijk verplichte eigen risico eerst zelf te betalen van 385,- (in 2023). Voor nog meer informatie hierover zie https://lvvp.info/voor-clienten/wat-de-generalistische-basis-ggz/tarieven/ en  https://www.zorgprestatiemodel.nl/

Niet verzekerde zorg

Bepaalde psychische klachten vallen niet onder de dekking van de basisverzekering. Zo worden relatietherapie en therapie bij overspannenheid of slaapproblemen meestal niet vanuit het basispakket vergoed. Sommige aanvullende polissen van zorgverzekeringen vergoeden de behandeling van deze klachten tot een bepaald maximum. Ook hier geldt dat het raadzaam is om je polis te checken. Mocht je dan toch hulp willen, dan zijn de kosten voor eigen rekening.
Het tarief voor zelf-betalers is € 115,00 voor een sessie van 45 minuten (er geldt geen btw).

Hoeveel gesprekken in de basis-ggz?

Tot en met 2021 zat de vergoeding anders in elkaar dan nu en werkte men in de basis-ggz met verschillende zorgtrajecten. Het langste traject was daarbij gebaseerd was op 750 minuten directe en indirecte tijd, zeg 12 sessies. Sinds januari 2022 is dit veranderd, maar nog steeds schrijven verzekeraars voor dat lang doorbehandelen in de (voormalige) basis-ggz niet de bedoeling is en dat er alleen “passend gebruik” van mag worden gemaakt. Dat betekent dat als blijkt dat er meer zorg nodig is dan binnen de grenzen van de basis-ggz kan – de richtlijn is daarbij die 12 sessies – , een verwijzing naar een behandelaar in de gespecialiseerde GGZ moet worden overwogen. Zie voor meer informatie: https://lvvp.info/nieuwsbrief/hoeveel-gesprekken-mag-2022-declareren-gb-ggz/

Tarief bij verhindering en afwezigheid

Als je verhinderd bent, dan dien je minimaal 36 uur van tevoren op werkdagen de afspraak af te zeggen. Gebeurt dat niet, dan wordt voor de geannuleerde afspraak, ongeacht de reden, € 65,00 in rekening gebracht. Ik heb deze tijd immers voor je gereserveerd. Als je niet op de afspraak komt of minder dan 36 uur van tevoren afzegt, dan wordt die afspraak niet vergoed door de zorgverzekering.

Privacy en aanlevering van informatie aan NZA

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vraagt zorgverleners (mij dus) welke zorgvragen ze krijgen en welke behandelingen ze geven. Dat gebeurt via de zogeheten zorgvraagtypering met de Honos-vragenlijst. Volgens de NZA “kan Nederland met die gegevens de zorg aanpassen op wat nodig is”. De NZa vraagt psychologen om gegevens aan te leveren, geen persoonlijke gegevens zoals naam, adres en bsn-nummer, maar globale informatie over de zorgvraag en de behandeling. Deze informatie kunnen en mogen ze niet persoonlijk aan een cliënt koppelen. In het document ‘Informatiestromen in het zorgprestatiemodel en privacy’ is precies te lezen welke informatie de NZa opvraagt, zie https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_706881_22/. Je hebt als cliënt het recht om aan te geven dat je dit toch niet wilt, dus dat ik de gegevens niet deel met de zorgverzekeraar noch NZA. Sommige cliënten willen dit, bijv. vanwege de zorgen van de consumentenbond. Geef het bij de aanmelding aan als je dit wenst, want dit vraagt om een extra handtekening en registratie in een zogeheten privacy-verklaring.